Serbian (Latin)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Email:     info@kaos.co.rs

Tel:   +381 11 2 506 215

Cell: +381 65 2 506 215

Skype Name:      busladic

SPECIFI?NOSTI NAŠIH KONSULTANTSKIH USLUGA

 

Specifi?nosti naših konsultantskih usluga na implementaciji menadžment sistema ogledaju se u slede?im ?injenicama:

- Konsultanti se upoznaju sa poslovanjem organizacije do najsitnijih detalja, tako da se potpuno uklju?uju u rad timova organizacije 

- ?uvanje u tajnosti svih informacija organizacije

- Razrada opšteg plan realizacije posla, detaljnih mese?nih planova i podnošenje mese?nih izveštaja o realizaciji

- Aktivno u?estvovanje u radu timova i radu odbora projekta

- Izrada  dokumentacije menadžment sistema (Poslovnik, Procedure, Uputstva, Formulari i drugi neophodni dokumenti) u MS WORD-u ili MS EXCEL-u i predaja organizaciji u elektronskom vidu na srpskom jeziku latini?nim ili ?irili?nim pismom

- Sprovo?enje neophodnih obuka

- Sprovo?enje internih provera

- Pomo? u sprovo?enju preispitivanja sistema od strane rukovodstva i realizaciji KM

- U?estvovanje u pripremama za sertifikaciju

- Rad sa organizacijom posle sertifikacije na poboljšanjima menadžment sistema i na pripremi za prvu nadzornu proveru.

Ovakav na?in pružanja konsultantskih usluga obezbe?uje organizaciji  mnoge pogodnosti i kreativan i efikasan rad na implementaciji menadžment sistema:


- Realizaciju projekta „klju? u ruke“, što podrazumeva da dobijate zaokruženu uslugu od po?etka realizacije projekta do prve nadzorne provere

- Iskusan konsultantski tim sa raznovrsnim obrazovanjem (mašinstvo, elektrotehnika, informatika) i širokom lepezom iskustava (razvoj i unapre?enja integrisanih menadžment sistema, u?estvovanje u fazi sertifikacije u ulogama proverava?a i/ili rukovodioca kvaliteta organizacije, dobro poznavanje informati?kih tehnologija)

- Koriš?enje principa projektnog menadžmenta za upravljanje realizacijom posla

- Sposobnost da se menadžment sistemi podrže informacionim tehnologijama bez obzira na stanje informacionog sistema, odnosno postojanje mreže ra?unara (IMS-Portal ima velike prednosti bez obzira da li se instalira na jedan ra?unar, na deo ili celu lokalnu mrežu)

- Posve?eni smo vašoj organizaciji u punoj meri tako da su konsultanti potpuno uklju?eni u realizaciju posla i spremni da se potpuno prilagode vašim zahtevima

- Sveobuhvatna obuka svih zaposlenih 

 

Uvek nastojimo da saradnja u toku realizacije projekta bude na obostrano zadovoljstvo.